COMPRAVENDA DE FINQUES

Valoracions de finques a efectes:
• Expropiatoris
• Hereditaris
• Hipotecaris
• Compra-venda

Segregacions
Estudis de rendibilitat

 

ENGINYERIA AGRO-FORESTAL

• Plans tècnics de gestió i millora forestal
• Assessorament en expropiacions
• Amidaments de finques i terrenys
• Cartografies
• Estudis i delimitacions de termenals amb GPS
• Modificacions cadastrals
• Tramitació d’ajudes i subvencions
• Legalització i ampliació d’explotacions ramaderes
• Gestió d’aprofitaments forestals

 

ALTRES SERVEIS

• Projectes de rehabilitació de masies
• Obres de rehabilitació de cobertes
• Execució de treballs forestals
• Gestió d’arrendaments

Comparteix: